Соціальна та економічна проблематики інвестиційної діяльності в житлове будівництво

Інвестиції в будівництво

На сьогодні, все гостріше постають проблеми житлового будівництва: врегулювання попиту та пропозиції на ринку житлового будівництва, недостатнього його фінансування, недосконалості законодавчої та нормативно-правової баз будівельного комплексу, низької платоспроможності споживачів тощо. Перелік цих стримуючих умов забезпечення процедур інвестування набагато ширший, тому виникає потреба в детальному аналізі тенденцій їх сучасного стану та перспектив розвитку, загалом.

Задоволення потреб людей в житлі є актуальною економічною та соціальною проблемою. У сфері житлового будівництва, на цей час, існує багато проблем як загальнодержавного, так і регіонального рівнів. Це, особливо, актуалізує питання інвестування та фінансування житлового будівництва з використанням недержавних коштів, залучених від фізичних та юридичних осіб. Так, наприклад, надзвичайно складним є вирішення питання отримання житла молодими сім‘ями, які не мають необхідних доходів. Ступінь забезпеченості молоді житлом в Україні, на сьогодні, є дуже низьким. Фінансування житлового будівництва з державного бюджету явно недостатнє і не може вирішити цю ситуацію.

Залишається невирішеною також і проблема забезпечення доступності житла для громадян із різним рівнем доходу.

На сьогодні, серед основних проблем, що стримують оптимізацію та покращення інвестиційного середовища та розвиток інвестиційної конкуренції у сфері житлового будівництва є:

 • невідповідність документації деяких будівельних компаній вимогам законодавства, що уповільнює будівництво;
 • наявність дефіциту робочих кадрів в будівельній галузі;
 • недостатній обсяг житлової площі на душу населення;
 • знос житла;
 • ріст цін на житло, що робить його недоступним для малозабезпечених верств населення;
 • зменшення можливостей міського бюджету фінансувати будівництво та реконструкцію житла;
 • відсутність житла, що може бути надано мешканцям у разі раптової втрати ними власного житла (внаслідок пожежі, чи інших форс-мажорних обставин).

Для подолання існуючих в будівельній галузі проблем необхідне державне втручання і підтримка.

Отже, з метою підвищення ефективності процесів інвестування житлового будівництва в Україні, необхідна реалізація таких заходів, як:

 • вдосконалення нормативно-правового забезпечення будівельного процесу, у першу чергу, у сфері здійснення інвестування будівництва;
 • вдосконалення механізму реалізації державних фінансових програм  щодо забезпечення населення доступним житлом, державна підтримка інвестиційних проектів;
 • розвиток житлової іпотеки та державна підтримка комерційних банків, що їх передбачають іпотечні програми;
 • зниження відсоткових ставок та полегшення доступу до кредитних ресурсів;
 • надання податкових звільнень забудовникам соціального житла;
 • усунення бюрократичних перепон та скорочення термінів узгодження дозвільної документації.

Проте, слід зауважити, що розвиток стану інвестування у житлове будівництво в Україні напряму залежатиме від економічної та соціальної  стабільності в країні. Тому, державна політика повинна бути спрямована,  перш за все, на зниження інфляції, відновлення економічного зростання,  стабілізацію грошового обігу, скорочення дефіциту бюджету, зміцнення національної валюти, підвищення добробуту населення.

Leave a Reply